V roce 2015 slaví TJ Sokol J. Hradec 130. výročí svého založení. Proto vedle akcí, doprovázejících běžný cvičební rok, proběhly v tomto roce i akce, speciálně zaměřené k tomuto výročí. Jednota zajistila zrestaurování zpustlého a neudržovaného hrobu jednoho ze svých starostů, zpracovala historický přehled svých starostů, v dubnu uspořádala výstavku ke svému výročí v suterénu Městské knihovny, v květnu zorganizovala vycházku ke hrobům všech svých starostů a kolem míst, kde žili a v září oficiálně ukončila úpravy hrobu společným setkáním, při němž byla na náhrobku odhalena destička, připomínající tuto akci.

Vyvrcholením oslav bylo setkání s veřejností, které proběhlo 8. 10. a kterého se zúčastnili i představitelé města a SŽJ. V jeho úvodu byly předvedeny ve venkovním prostoru ukázky několika sokolských cvičení, následně byla ve vystoupeních pracovníků muzea i činovníků Sokola připomenuta historie jednoty i její současné aktivity, proběhlo dekorování historického praporu stuhou od župy a ocenění obětavé práce dvou zasloužilých cvičitelek. V průběhu programu několikrát vystoupil i pěvecký sbor místní základní školy, který příjemně odlehčil atmosféru jednání. Na závěr proběhla vernisáž další výstavy k našemu výročí, která je tentokrát instalována v prostorách muzea.

hradec prapor

Naše setkání podpořili i členové bratrských jednot ze Sokola z Uhelné Příbrami a Nové Vsi, kteří nás přišli pozdravit a posílili naše řady i při jednom ze cvičení. Jim i všem dalším hostům upřímně děkujeme, že svojí účastí napomohli důstojně oslavit naše významné jubileum.

hradec cviceni